Expertiseschool

Samen op weg naar volwassenheid.

Onderwijs aan jongeren met een beperking vraagt om expertise. Want alleen met de juiste begeleiding en het juiste onderwijs ontwikkelen deze jongeren zich optimaal. BuSO Sint-Jansberg heeft hiertoe alle kennis en kunde in huis…

Op naar een volwaardige rol in de maatschappij

Als school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs bieden wij onderwijs aan leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden of eventueel meervoudige ontwikkelingsproblemen.
Wij bieden op verschillende scholen doelgerichte ondersteuning waarbij de leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Wij gaan daarbij uit van de eigenheid van de leerling zelf. Zo bereiken we ons uiteindelijke doel: uw zoon of dochter voorbereiden op een zo volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Wij werken daarbij nauw samen met u als ouder en waar nodig met instanties en de arbeidsmarkt.

De expert

Dankzij onze teamleden hebben we enorm veel jarenlange kennis en kunde in huis. Wij streven er dan ook continu naar om dé expertiseschool in de regio te zijn voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen met een beperking.
Ook bieden onze ondersteuners begeleiding en scholing op het gebied van leerstoornissen, autisme spectrumproblematiek en gedragsproblemen. Met onze benaderingswijze willen wij anderen inspireren: leerlingen die presteren onder de gestandaardiseerde normen zijn geen ‘onvoldoende’ leerlingen. Juist bij hen is het zaak om te zoeken naar wat de leerling wél kan!

Ondersteuningsnetwerk

Het Vlaams onderwijsbeleid biedt de kans om met het oog op meer inclusief onderwijs op 1 september 2017 van start te gaan met ondersteuningsnetwerken. Samen met alle partners vanuit gewoon & buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, VCLB,  ouders en andere partners geven we vorm aan het ondersteuningsnetwerk.
Het ondersteuningsnetwerk ondersteunt leerlingen met specifieke onderwijsnoden in het gewoon onderwijs. Dat wil zeggen dat personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs naar de gewone school komen om leerlingen met licht verstandelijke beperking,  met leerstoornissen, met gedragsmoeilijkheden , met autisme of met spraak-taal-ontwikkelingsstoornissen bij te staan, zodat ze het leerprogramma met succes kunnen volgen.
Het ondersteuningsnetwerk ondersteunt ook de leerkrachten van de gewone school door hen te helpen bij hun lesopdracht.
BuSO Sint-Jansberg is één van de scholen buitengewoon onderwijs binnen de regio Genk-Maasland die ondersteuning biedt aan de leerlingen met speficieke onderwijsnoden in het gewone onderwijs.
Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning moet er een goedkeuring zijn van het CLB.