opvoedingsproject

BuSO SJM staat voor doordacht.
Het pedagogische concept dat we aanbieden is geen samenraapsel van allerlei methoden, visies of concepten. Samen met het leerkrachtenteam willen we een eigen concept ontwikkelen, dat tegemoetkomt aan de individuele noden van elke leerling, met aangepaste leerstof, specifieke begeleiding, betrokkenheid en alertheid.

BuSO SJM staat voor degelijk.
Alle personeelsleden willen in deze school het beste van zichzelf geven om de leerlingen dat trapje hoger te brengen op de maatschappelijke ladder. Oog hebben voor de problemen die zich aandienen en daar adequaat op reageren om ze op te lossen, is en blijft onze grootste zorg. Daarmee trachten we de hedendaagse problemen van leerlingen in het buitengewoon onderwijs het hoofd te bieden. Dat gebeurt op de allereerste plaats door goed functionerende klassenraden en met de ondersteuning van onze eigen leerlingenbegeleiding, en waar het nodig is ook door professionele hulp van buitenaf.

BuSO SJM staat voor dragend.
Iedere dag opnieuw willen we onze leerlingen dragend begeleiden doorheen het leven van elke dag. We willen Jezus Christus concreet gestalte geven en de waarden die Hij in zich droeg, willen we uitdragen. Het maakt een school anders dan andere scholen als zij aan dit dragen concrete invulling wil geven door het nemen van velerlei initiatieven die gericht zijn op iedere leerling afzonderlijk. We denken vooral aan de gebedsvieringen, het morgengebed, het wederzijdse respect en het openstaan voor elkaars mening.

BuSO SJM staat voor durvend.
Ook de grootste moeilijkheden met onze leerlingen willen we niet uit de weg gaan. Een aantal jaren geleden beslisten we om voor onze regio de leerlingen met kenmerken van type 3 te laten instromen. Een gedurfde onderneming. Iets later bouwden we een professionele organisatie uit voor de leerlingen met kenmerken van autisme.

 

© 2017 by BuSO Sint-Jansberg